Sme registrovaným prípravným centrom pre medzinárodné skúšky D.I.E.zo španielčiny.

D. I. E. (Diploma internacional de espanol) je medzinárodne platný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od veku 7 rokov. Certifikát potvrdzuje jazykovú zdatnosť v španielčine v hovorenej, písomnej alebo oboch formách v súlade s SERR.

Medzinárodne uznávaný certifikát zo španielskeho jazyka.

Diplomy majú celosvetovú platnosť.

Maximálny počet bodov za skúšku je 100, ktorými sa hodnotí plynulosť, výslovnosť, porozumenie, gramatická správnosť a slovná zásoba. Pre úspešné absolvovanie skúšok je potrebné dosiahnuť minimálne 65% v danom teste.

Skúšky sú rozdelené do:

A. desiatich úrovní v ústnej forme, od základnej úrovne po úplné ovládanie jazyka (Elemental, Básico, Intermedio, Avanzado, Superior a Dominio)

B. šiestich úrovní v písomnej forme, vypracovaných v súlade s SERR (v španielčine Marco de Referencia Europeo) od úrovne Elemental-A1, Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzado-B2, Superior-C1 až po Dominio-C2.

Písomný test a ústna skúška sú hodnotené samostatne a je možné absolvovať ich spolu alebo aj samostatne:

  • len písomnú formu skúšky, ak potrebujete medzinárodne platný doklad hlavne o ovládaní písomnej formy španielčiny,
  • alebo len ústnu formu skúšky, ak hlavne komunikujete v hovorenej forme

Detailný popis, trvanie a príklady písomných aj ústnych skúšok podľa úrovní nájdete na
http://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/o-die-diploma-internacional-de-espanol/