ECL - Anglický, Španielsky, Ruský, Slovenský pre cudzincov

Sme registrovaným centrom pre prípravu a organizovanie medzinárodných certifikačných skúšok ECL so sídlom v Pecsi z oficiálnych jazykov EU a európskych jazykov AJ,NJ,SpJ,Rj, Sj pre cudzincov, a i. Jazykové skúšky ECL sa organizujú päťkrát ročne (vo februári, apríli, júni, októbri a decembri). V prípade záujmu uchádzačov organizujeme prípravné kurzy, na ktorých sú záujemci oboznámení s obsahovou náplňou , časťami skúšky, je možné vykonať simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom vzorových testov. Minimálny počet uchádzačov na jeden termín skúšky je 3.

ECL (European Consorcium for the Certificate of Attainment in Moder Languages) hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie kandidáta v rôznych životných či profesijných situáciách. Rovnocennosť a spoľahlivosť je najdôležitejším znakom testov ECL. Táto skúška je jediný viacjazyčný testovací systém 15 jazykov (vrátane slovenčiny) dostupný v 26 krajinách.

1. čítanie textu s porozumením - trvanie 25 minút
Ide o porozumenie textu na danej jazykovej úrovni . Možné úlohy: dierové texty - dosadzovanie chýbajúcich slov do textu, priradenie nadpisov k častiam textu, odpovedanie na otvorené otázky a podobne.

2. písanie textu – trvanie 50 minút
Ide o 2 úlohy - napísať text na danej jazykovej úrovni na danú tému. Hodnotí sa obsahová stránka- vyjadrenie stanovených bodov k téme, formálna stránka – súkromný/formálny prejav, koherencia i gramatická správnosť.

3. počúvanie textu s porozumením – trvanie 25-30 minút
Ide o 2 úlohy. Podstatou je porozumenie textu na danej jazykovej úrovni.

4. Ústna časť – trvanie 20 minút
Ide o komunikáciu v ktorej je treba preukázať schopnosť komunikovať na danej jazykovej úrovni a vyjadriť svoj postoj v rôznych situáciách. Zložky - úvodný rozhovor, riadený rozhovor podľa zadaných tém a opis obrázka.

Za každú časť možno získať 25 bodov. Skúška je úspešná pri získaní z ústnej aj z písomnej časti minimálne 40 bodov, a celkovo z oboch častí minimálne 60 bodov. Testy sa opravujú v krajine cudzieho jazyka, po vyhodnotení sa certifikáty posielajú do nášho vzdelávacieho centra .

viac na:
http://eclexam.eu/deutsch/teile-der-ecl-sprachprufung
http://eclexam.eu/deutsch/
http://eclexam.eu/

vzorové testy:
http://eclexam.eu/deutsch/schnuppertests/

Typy úloh:
http://eclexam.eu/deutsch/files/task_types.pdf

Jazyková úroveň skúšky: