ÚROVEŇ A2

Cieľom skúšky je zistiť, či kandidát rozumie hovorenej a písanej podobe jazyka v každodenných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií, a či sa vie v tomto jazyku vyjadrovať. Hlavný cieľom je preveriť schopnosť kandidáta verbálne sa presadiť v cudzojazyčnej situácii.

Ústny prejav:

Kandidát musí preukázať schopnosť komunikovať v každodenných situáciách, ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií.

Situácie:

 1. nadviazať a udržiavať komunikáciu
 2. pozdraviť sa pri stretnutí a lúčení
 3. predstaviť seba a iné osoby
 4. poďakovať sa
 5. požiadať o pozornosť
 6. vymeniť si osobné údaje
 7. lokalizovať osoby, miesta a veci
 8. identifikovať a opísať osoby, miesta a veci
 9. vyjadriť kladný, záporný vzťah k niečomu, výhody a porovnanie
 10. formulovať, prijať alebo odmietnuť ponuky, návrhy, prosby, pozvánky a dovolenia

v časovej postupnosti opísať udalosti:

 1. podať informácie o uplynulých, súčasných a budúcich udalostiach a (dejoch), resp. porozumieť im v dialógu
 2. ospravedlniť sa
 3. podať informácie o termínoch, množstvách, číslach, cenách, počasí atď., resp. porozumieť im v dialógu

TÉMY pre ústnu komunikáciu

1. The individual

 • personal particulars
 • appearance
 • clothing
 • daily routine

2. Partnership

 • family
 • relatives
 • acquaintances, friends
 • classmates/ colleagues

3. Family

 • family members
 • family occasions /celebrations

4. Place of living

 • house/flat
 • furnishing of the living-room /bedroom
 • kitchen furniture, gadgets
 • the street, the town
 • (sharing the housework)

5. Travelling/transport

 • means of transport
 • timetable/information
 • buying tickets (bus, train, plane)
 • travelling documents

6. Shopping/shops

 • shops
 • special shops
 • electronics
 • markets
 • grocery
 • clothes shops
 • departments in a shopping centre

7. Communication/keeping in contact

 • post (letter, postcard)
 • telephone / fax
 • text messages, e-mails

8. Services

 • restaurant (menu, ordering, paying)
 • hotel (booking, paying)

9. Culture/entertainment

 • free time activities
 • guests
 • cinemas
 • theatres
 • museums
 • concerts

10. Time/weather

 • seasons
 • weather
 • rainy weather / winter weather / snowing

11. Health/illnesses

 • at the pediatrician’s
 • at the doctor’s
 • at the dentist’s
 • some common illnesses (flu, cold)
 • medication
 • at the chemist’s

12. Sport

 • popular sports
 • football
 • athletics
 • doing sports
 • sport and hobby

13. Media

 • television
 • radio
 • newspapers
 • magazines

14. Hobby

 • reading
 • listening to music
 • computer games
 • the candidate’s favourite pastime

15. Studying/work

 • subjects
 • popular professions
 • workplaces
 • colleagues / school-friends
 • daily routine at home / at work

Syntax:

 1. Kladné a záporné oznamovacie vety.
 2. Opytovacie vety.
 3. Rozkazovacie vety.
 4. Zhoda prídavných mien s podstatnými menami.
 5. Zhoda privlastňovacích, opytovacích zámen a radových čísloviek so substantívami.
  1. Syntagmatika čísloviek.
 6. Používanie prísloviek miesta, času, spôsobu a miery.
 7. Zhoda slovesného prísudku s podmetom.
 8. Predmetové prechodné slovesá. Priamy (akuzatívny) predmet.
 9. Použitie miestnych predložiek (do, od, v, z/zo, na, nad, pod, pri, k).
 10. Používanie základných parataktických spojok (a, i, aj, ani, ale, alebo, preto).

Morfológia:

 1. Rod podstatných mien.
 2. Koncovky nominatívu singuláru a plurálu podstatných mien.
 3. Prídavné mená.
 4. Zámená.
 5. Osobné prípony slovies v prítomnom čase.
 6. Minulý čas.
 7. Akuzatív singuláru a plurálu podstatných mien.
 8. Akuzatíve singuláru a plurálu prídavných mien, adjektívnych zámen a radových čísloviek.
 9. Rozkazovací spôsob.
 10. Príslovky.

Lexika: základná slovná zásoba, potrebná na zvládnutie každodenných situácií; základná slovná zásoba z okruhov rodina, priatelia, škola, pracovný deň a pod., ako aj slovná zásoba vzťahujúca sa ku komunikačným úlohám opísaným v tomto teste (pozri o tom ďalej).

Hodnotí sa:

 • ovládanie spisovného jazyka (podľa daného stupňa), výslovnosť, primerané tempo reči

 • ide o nežnú každodennú komunikáciu, niekoľko hovorových výrazov.

POPIS SKÚŠKY

Ústna komunikácia: trvanie: 20 minút, počet bodov: 25

Forma: priamy rozhovor medzi dvomi kandidátmi

 1. predstavenie sa / úvodný rozhovor,

 2. moderovaný (riadený) rozhovor k 1-2 témam (pozri súhrn tém v prílohe)

 3. postoja na základe vizuálneho stimulu.