ÚROVEŇ B1

Kandidát má preukázať, či rozumie hovorenej a písanej podobe jazyka v každodenných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií a či sa vie v tomto jazyku vyjadrovaní.

Ústny prejav

Kandidát musí preukázať schopnosť komunikovať v rozličných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na základe osobného postoja.

Situácie:

 1. vyjadriť pocity, napr. prekvapenia, šťastia, smútku, záujmu a ľahostajnosti, a reagovať na ne,
 2. dávať pokyny,
 3. vyjadriť nutnosť, povinnosť a možnosť,
 4. robiť návrhy, vyjadriť domnienky, sformulovať pozvanie,
 5. vyjadriť presvedčenie, názor, súhlas a odmietnutie,
 6. vyjadriť zámery a zdôvodnenia,
 7. oznámiť informácie o osobách ako aj udalostiach a skúsenostiach z minulosti, reprodukovať krátky príbehy.


Rozpis tém pre ústnu komunikáciu:

1. The individual

 • personal particulars
 • appearance
 • inner characteristics
 • casual / evening wear

2. Partnership

 • relatives, friends
 • acquaintances, neighbours
 • classmates/schoolmates/colleagues

3. Family

 • family members
 • family occasions/celebrations
 • distribution of tasks in the family

4. Place of living

 • house/block house/flat
 • furnishing/gadgets of the rooms
 • furnishing/gadgets of the kitchen and the bathroom
 • rent and bills
 • housework

5. Travelling/transport

 • means of transport
 • public transport
 • timetable/information
 • buying tickets / preparation for a journey
 • travelling abroad/travelling documents

6. Shopping/shops

 • shops/markets
 • department stores / departments
 • groceries/household goods
 • clothing
 • electric appliances

7. Communication/keeping in contact

 • post (letter, telegram, parcel)
 • telephone (traditional, mobile, text messages)
 • Internet (e-mail, Skype, chat)

8. Services

 • financial services (transfer, exchange)
 • restaurant (menu, ordering, paying)
 • hotel (booking, paying)

9. Culture/entertainment

 • guests
 • cinemas
 • theatres
 • museums
 • concerts
 • library (school, at home, public)

10. Time/weather

 • seasons / weather
 • weather forecast

11. Health/illnesses

 • at the doctor’s
 • common illnesses and their symptoms
 • prescriptions / medication /pharmacy

12. Sport

 • popular sports
 • national sports
 • doing sports

13. Media

 • television
 • radio
 • newspapers / magazines

14. Hobby

 • gardening / DIY
 • reading / listening to music
 • computer

15. Studying/work

 • types of schools
 • subjects
 • popular professions / workplaces
 • daily routine
 • colleagues / bosses / classmates

16. European Union

 • members of the EU
 • travelling / work / mobility

17. Culture and civilisation

 • basic practical information regarding the home country and the target language country (weather, currency, eating habits, daily routine, celebrations, shopping opportunities, et)
 • tourist attractions
 • accommodation / restaurants


Syntax:

 1. Želacie vety.
 2. Vyjadrovanie možnosti a nutnosti. Používanie modálnych slovies.
 3. Vyjadrovanie posesívnosti.
 4. Priraďovacie súvetia.
 5. Predmetová vedľajšia veta (spojka že).
 6. Prívlastková veta (používanie vzťažných zámen ktorý, aký).
 7. Príslovkové vety miesta, času, príčiny a účelu; spôsobu a miery.
 8. Podmienkové vety.

Morfológia:

 1. Lokál singuláru a plurálu substantív.
 2. Lokál singuláru a plurálu prídavných mien a adjektívnych slov.
 3. Datív singuláru a plurálu podstatných mien.
 4. Datív singuláru a plurálu prídavných mien a adjektívami.
 5. Inštrumentál singuláru a plurálu substantív.
 6. Inštrumentál singuláru a plurálu prídavných mien a adjektiv.
 7. Genitív singuláru a plurálu podstatných mien.
 8. Genitív singuláru a plurálu prídavných mien a adjektívnych slov.
 9. Slovesný vid.
 10. Budúci čas.

Lexika: slovná zásoba rozšírená o konkrétne a abstraktné slová vzťahujúce sa ku komunikačným situáciám každodenného života a ku komunikačným úlohám uvedeným v tomto teste.

Hodnotí sa spisovný jazyk a bežné hovorové prostriedky

Opis skúšky:

Ústna komunikácia: trvanie: 20 minút, počet bodov: 25

Forma: priamy rozhovor medzi dvoma kandidátmi:

 1. úvodný rozhovor,
 2. riadený rozhovor podľa zadaných tém,
 3. monológ na základe vizuálneho stimulu.