ÚROVEŇ B2

Zisťuje sa, či kandidát rozumie hovorenej a písanej podobe jazyka v najrozličnejších situáciách a či sa vie v ňom primerane a rozmanito vyjadrovať. Hlavným cieľom zistiť schopnosť kandidáta primerane reagovať v cudzojazyčnom kontexte / v cudzojazyčných situáciách.

Ústny prejav:

Kandidát má ukázať, že vie úspešne komunikovať v rozličných situáciách a vyjadriť svoj osobný postoj k náročným témam.

Situácie:

Ako v A a B1 plus:

 1. vyjadrenie a opätovanie pocitov, napr. údivu, zamyslenosti, rezignácie, obavy, želania, očakávania a sklamania,
 2. robiť návrhy a dávať komplexné pokyny,
 3. sťažovať sa a hádať sa; chváliť a robiť komplimenty,
 4. zhrnúť, oponovať, hodnotiť, objasňovať, vysvetľovať, robiť závery, potvrdzovať informácie a modifikovať ich,
 5. sprostredkovať tretej osobe komplexné informácie (v priamej a nepriamej reči),
 6. plánovať budúce zámery.

Rozpis tém na ústnu komunikáciu:

1. The individual

 • behavioural patterns
 • fashion/clothing/cosmetics

2. Partnership

 • making friends (in person, on the net, etc.)
 • roles in the family
 • contacts at work / at school

3. Family

 • family/bringing up children
 • relationship of generations / living together
 • marriage/forms of partnership

4. Place of living

 • rental/property/lodgings
 • buying a flat/buying on credit /renovation
 • way of living in a town and in a village

5. Travelling/transport

 • driving/highway codes
 • walking, riding the bike
 • reasons/forms of travelling abroad

6. Shopping/shops

 • shopping habits / commercials, ads
 • chains / shopping by mail
 • retail shops versus shopping centres

7. Communication/keeping in contact

 • reasons of the popularity of mobiles
 • the role of language knowledge in communication
 • the increasing dominance of the English language

8. Services

 • car rental / travel agencies
 • repairs / guarantees

9. Culture/entertainment

 • books versus Internet
 • cinema, theatre versus TV, video, DVD
 • he Internet and the social networking sites

10. Time/weather

 • role and accurateness of forecasts
 • relationship of climate and flora / fauna

11. Health/illnesses

 • outpatient department / hospital / specialists
 • nature cure – medicines
 • prevention / screening
 • healthy diet

12. Sport

 • doing sports – healthy lifestyle –dangerous/extreme sports
 • ball games / team sports / rules
 • water sports/winter sports
 • Olympic Games

13. Media

 • features of newspapers, their columns
 • sensation and news

14. Hobby

 • pursuing amateur arts
 • clubs (sport, cultural, professional)
 • hobby and work
 • modern / peculiar hobbies

15. Studying/work

 • language knowledge / skills / career
 • equal chances in education / finding a workplace
 • unemployment
 • exchange programs / scholarships abroad / professional development
 • new forms of studying

16. European Union

 • work in the EU
 • language teaching / language knowledge / work opportunities in the EU

17. Culture and civilisation The home country and the target language country

 • population / ethnic minorities
 • historic traditions / monuments / cultural values
 • artistic / ethnographic characteristics

18. Public life

 • public institutions / personal documents
 • public safety
 • national holidays

19. Environmental protection

 • pollution (air, water, soil, et)
 • selective waste management
 • recycling
 • alternative sources of energy

20. Current topics/events

 • public life / politics / NGOs
 • economy
 • arts
 • sports

Syntax:

 1. Pasívne vety (s tzv. opisným pasívom).
 2. Pasívne vety so zvratným pasívom.
 3. Vetný typ Matematika sa mi študovala dobre.
 4. Jednočlenné vety typu Prší a Zranilo ho.
 5. Jednočlenné vety typu V sobotu sa nepracuje.
 6. Jednočlenné vety typu Sedí sa mi dobre.
 7. Jednočlenné vety typu Čkalo sa mu.

Morfológia:

 1. Zvratné zámená.
 2. Slovesá so zvratným formantom sa.
 3. Slovesá so zvratným formantom si.
 4. Príčastia (činné a trpné).
 5. Prechodník.
 6. Neosobné tvary slovies.
 7. Slovesné podstatné meno.

Lexika: širší okruh lexiky, zahrnujúci aj slovnú zásobu referujúcu o aktuálnych otázkach spoločenského, politického a kultúrneho života; slovná zásoba potrebná na zvládnutie komunikačných úloh (pozri III.)

Hodnotí sa aj:

 1. jazyk, výslovnosť v prirodzenom tempe,
 2. čítanie textov s komplexnou štruktúrou,
 3. časté používanie bežných frazeologizmov a hovorových prostriedkov,
 4. používanie regionálnych variantov v hovorových vetách.

Opis skúšky:

Ústny prejav: trvanie: 20 minút. počet bodov: 25

Forma: priamy rozhovor medzi dvoma kandidátmi

 1. úvodný rozhovor,
 2. riadený rozhovor podľa zadaných tém,
 3. vyjadrenie názoru na základe vizuálneho stimulu.