ÚROVEŇ C1

Kandidát má byť schopný porozumieť hovorenej a písanej podobe jazyka na vysokej jazykovej úrovni (takmer na úrovni ovládania materinského jazyka) a má sa v ňom vyjadrovať. Patrí sem aj používanie komplexných výrazov a jazykových postupov. Kandidát sa má vedieť pohybovať v spoločenskom i pracovnom jazykovom prostredí. Okrem toho má byť schopný reagovať aj na neočakávané situácie.

Ústny prejav:

Kandidáti má dokázať vyjadriť svoje myšlienky, ktoré sa vzťahujú na osobné a pracovné skúsenosti, efektívne a s vysokým stupňom istoty a s lexikálnou precíznosťou. Okrem toho sa má kandidát sa má aktívne podieľať na rozhovoroch o známych a neznámych témach.

Situácie:

Ako v A, B plus:

 1. výmena informácií a hodnotenie
 2. prehováranie, presviedčanie, vyjednávanie, ukladanie úloh
 3. komunikácia a interakcia medzi osobami
 4. porozumenie iným názorom; diskusia a postoj k nim
 5. hodnotenie iných názorov a reakcie na ne
 6. diskusia o povinnosti a nevyhnutnosti niečo urobiť
 7. vyjadrenie a akceptovanie pocitov

Rozpis tém na ústnu komunikáciu:

1. The individual

 • ambition/career building
 • the individual and the society
 • problems of social integration

2. Partnership

 • forms of partnership
 • nationalities/minoritie

3. Family

 • the social status of families / the system of family allowances
 • family/career

4. Place of living

 • housing situation / difficulties of building a house
 • homelessness / its causes/ problems
 • housing and mobility

5. Travelling/transport

 • problems of city traffic / public transport versus using cars
 • transport and environmental protection
 • tourism as a source of income
 • development in transport / its aspects

6. Shopping/shops

 • consumers’ society
 • buying on credit/with credit cards/on the Internet
 • shopping tourism

7. Communication/keeping in contact

 • the Internet in business communication
 • Fax, e-mail versus traditional letter writing
 • less widely used languages versus English

8. Services

 • quality / guarantee of services
 • role, significance of services
 • electronic services / online ordering

9. Culture/entertainment

 • role of arts in the past and present
 • public collections and their maintenance / art / historic relics / monuments
 • mentorship / sponsorship / advertising

10. Time/weather

 • natural catastrophes and their consequences
 • hole in the ozone layer / dangers of global warming

11. Health/illnesses

 • science / research serving medical care / genetics
 • alternative methods of healing
 • health tourism

12. Sport

 • first-class sports – mass sports / doping
 • professionalism in sports / amateur sports / extreme sports
 • sport and women (chess, boxing, weightlifting, football)
 • sport and commercials

13. Media

 • objectivity / impartiality of providing information
 • stars / celebrities

14. Hobby

 • promoting traditions
 • exclusive hobbies (golf, horse riding, scuba diving, etc.)
 • hobby and/or professionalism?

15. Studying/work

 • (over)qualification / chances on the work market
 • lifelong education
 • finding work / mobility
 • chances of the underprivileged

16. European Union

 • the role of the EU in world politics
 • common / national currency

17. Culture and civilisation The home country and the target language country

 • fame / recognition in the world / their relationship to each other
 • their image
 • differences in traditions / customs / ideology

18. Public life

 • the purity of public life / corruption
 • political parties / elections / referendum

19. Environmental protection

 • prevention in environmental protection
 • environmental catastrophes and their consequences

20. Current topics/events

 • public life / politics / NGOs
 • economy / arts / sports

21. Globalisation

 • uniformity (dressing, eating, culture, consumer products, etc.)
 • globalization / maintaining national characteristics

22. Current questions of ethics

 • animal experiments
 • nuclear experiments

23. Current questions on economy/society-

 • smuggling: goods / people
 • smoking / dangers of drug addiction

Syntax:

 1. Nepriama reč.
 2. Zložené súvetné štruktúry.
 3. Všetky vety
 4. Parafrázy syntaktických konštrukcií.
 5. Štruktúra textu.
 6. Koherentné a kohézne štruktúry hovoreného a písomného prejavu

Morfológia:

 1. Prehľad funkcie spojok a predložiek.
 2. Častice.
 3. Slovotvorba. Sufixácia, prefixácia. Kompozitá.

Lexika: Široký rozsah slovnej zásoby vyplývajúci z aktívneho používania jazyka v najrozmanitejších sférach komunikácie. Slovná zásoba potrebná na zvládnutie komunikačných úloh (pozri III.).

Hodnotí sa:

 • jazyk, výslovnosť v primeranom tempe
 • texty, s ktorými prichádza do styku vzdelaný rodili hovoriaci
 • časté používanie hovorových foriem, novšie idiomatické spojenia, ovládanie dôležitých neologizmov
 • regionálne jazykové varianty a frazeologizmy
 • Ústna komunikácia

Opis skúšky:

Trvanie: 20 minút, počet bodov: 25

Forma: priamy rozhovor medzi dvoma kandidátmi

 • úvodný rozhovor,
 • rozhovor, ktorého prvá časť je riadený dialóg na základe daných tém. Druhá časť je špecifickou diskusiou, v ktorej má kandidát vyjadriť svoj fundovaný názor na tému z oblasti vlastného povolania,
 • vyjadrenie názorov na tému, ktorá je daná vizuálnym stimulom. Kandidáti majú interpretovať a analyzovať obrázky / grafické zobrazenia.