GOETHE TEST PRO | Reboli.sk

Jazykový test Goethe-Test PRO: nemčina pre povolanie.

Počítačový test- odhalí za 60-90 min uroveň vedomostí - porozumenie počutého a písaného textu. Začína sa na rovnakom stupni jazykových vedomostí. V priebehu testovania program volí každú úlohu
podľa predchádzajúcej odpovede, prispôsobuje sa príslušnej úrovni jazyka. Výsledok obsahuje aj popis Vašej jazykovej úrovne, vrátane vysvedčenia - získate ho hneď následne. Zároveň Vám test ponúka
možnosť rozhodnúť sa napríklad o ďalších formách vzdelávania.


Jazykový test Goethe-Test PRO – možno vykonať v našom skúškovom centre alebo priamo na Vašom pracovisku.

Metóda: Business Language Testing Service (BULATS) a základom je Spoločný európsky referenčný rámec (GER).