Učí a trénuje sa slovná zásoba a často používané výrazy a frázy, ktoré odborníci v zdravotníckych profesiách potrebujú pre svoju prácu aj na úrovni hovorového štýlu, ktorýsa bežne používa v komunikácii pri vyšetrovaní pacienta, opise chorôb a ľudských orgánov, zohľadňujú sa všetky oblasti komunikácie v lekárskej profesii: rozhovory medzi kolegami, ošetrovateľmi a pacientmi a príbuznými.

Súčasne sa oboznámia s odbornou terminológiou v oblasti diagnostickej techniky.