Jazykový test Goethe-Test PRO: nemčina pre povolanie.

Počítačový test- odhalí za 60-90 min uroveň vedomostí - porozumenie počutého a písaného textu.

Začína sa na rovnakom stupni jazykových vedomostí. V priebehu testovania program volí každú úlohu podľa predchádzajúcej odpovede, prispôsobuje sa príslušnej úrovni jazyka. Výsledok obsahuje aj popis
Vašej jazykovej úrovne, vrátane vysvedčenia - získate ho hneď následne. Zároveň Vám test ponúka možnosť rozhodnúť sa napríklad o ďalších formách vzdelávania.

Jazykový test Goethe-Test PRO – možno vykonať v našom skúškovom centre alebo priamo na Vašom pracovisku.
Metóda: Business Language Testing Service (BULATS) a základom je Spoločný európsky referenčný rámec (GER).