Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti REBOLI s.r.o.

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť REBOLI s.r.o., IČO 47 180 129, IČ DPH SK2023781463 so sídlom: Muškátová 12, 040 11 Košice, prevádzka Dunajská 10B, 040 01 Košice, zapísaná v OR Košice, V odd.Sro,Vložka č.: 32492/V-Zbl/V (ďalej len „Spoločnosť) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania. Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Prihláška na jazykový kurz

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká na základe podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej Spoločnosti alebo vyplnenej on-line prihlášky na internetovej stránke http://www.reboli.sk, resp. objednávky. Odovzdaním, resp. odoslaním prihlášky deklaruje študent svoj súhlas s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Prihlásenie sa do jazykového kurzu je pre študenta záväzné a Spoločnosti od tohto momentu vzniká nárok na poplatok za jazykový kurz. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom jazykového kurzu, a to písomne. Prípad odstúpenia od zmluvy je upravený v bode 4 (Storno podmienky).
Prihláška na medzinárodnú skúšku GZ sa podáva podľa platných termínov na daný rok a je platná spolu so zaplatením poplatku za príslušnú skúšku najneskôr v deň ukončenia prijímania prihlášok.

3. Platba

Poplatok za jazykové kurzy je daný aktuálnym cenníkom Spoločnosti. Poplatok za kurz je možné uhradiť prevodom na účet Spoločnosti. Splatnosť poplatku za kurz je najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom jazykového kurzu. V prípade platby za jazykový kurz na splátky je splatnosť prvej splátky vo výške 80% z celkovej ceny jazykového kurzu najneskôr tri dni pred začiatkom jazykového kurzu. Splatnosť druhej splátky je najneskôr 30 dní po začatí jazykového kurzu. Číslo úctu Jazykovej školy je 292 88 95 728 / 1100, variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré študent dostane na základe podpísanej alebo odoslanej záväznej prihlášky do jazykového kurzu. Zmluvná sankcia za omeškanie: ak sa študent dostane pri plnení svojich záväzkov z objednávky do omeškania, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj na možnosť platby za jazykový kurz na splátky. V prípade ak Spoločnosť z dôvodu omeškania študenta s úhradou kurzovného poplatku od tejto zmluvy odstúpi (bod 7), je študent povinný uhradiť Jazykovej škole zmluvnú pokutu vo výške celého poplatku za jazykový kurz do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

4. Storno podmienky

V prípade, že sa pred nástupom na jazykový kurz rozhodne študent odstúpiť od zmluvného vzťahu, je takéto odstúpenie pre Spoločnosť účinné až po obdržaní písomnej výpovede (e-mailom na adresu školy, alebo listom na adresu Spoločnosti). V prípade obdržania písomnej výpovede po termíne registrácie do kurzu najneskôr do 7 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok vo výške 10% z celkovej ceny jazykového kurzu. V prípade obdržania písomnej výpovede najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom jazykového kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok vo výške 25% z celkovej ceny jazykového kurzu. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň začatia jazykového kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok výške 100% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedenej na faktúre. Odstúpením z kurzu resp. prerušením štúdia z akýchkoľvek dôvodov nevzniká nárok na vrátenie kurzového poplatku. V odôvodnenom prípade (dlhodobá choroba písomne potvrdená lekárskym potvrdením) môže Spoločnosť ponúknuť študentovi náhradnú skupinu na rovnakej vedomostnej úrovni. Zmena pracovnej vyťaženosti alebo školského rozvrhu sa nepovažuje za odôvodnený prípad. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré propaguje na svojej internetovej stránke http://www.reboli.sk prípadne prostredníctvom iných propagačných aktivít. Ide o nasledovné zmeny: zrušenie jazykového kurzu, alebo jeho časti, prípadne inú organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) Ak dôjde k uvedeným zmenám, bude študent bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky, sms. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou s výnimkou prípadu, ak Spoločnosť ponúkne študentovi adekvátnu náhradnú skupinu na rovnakej vedomostnej úrovni, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za jazykový kurz. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného poplatku bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 30 dní.

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) môže byť študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zmeškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak taká existuje.

6. Individuálna výučba

Individuálne hodiny sa rušia deň vopred do 20:00. Individuálne hodiny je treba ukončiť najneskôr do 1 mesiaca, kedy je naplánovaná posledná hodina daného kurzu. Inými slovamia predĺženie kurzu je možné maximálne o 1 mesiac.

7. Osvedčenie a výstupné skúšky

Každý študent má po absolvovaní výstupných testov s úspešnosťou minimálne 60 % nárok na získanie osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu. Osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu je vydané na základe písomnej žiadosti študenta a nie je vystavované automaticky.

8. Registrácia na medzinárodnú skúšku , odhlásenie sa zo skúšky a opakovanie skúšky

8.1. Registrácia

Kandidát je prihlásený na skúšku, ak
a) V stanovenom termíne odovzdal osobne prihlášku -podpísanú- na predpísanom tlačive.
b) V prípade online prihlášky je potvrdením zaregistrovania kandidáta e-mail, ktorý prihlasovací systém JŠ Reboli
automaticky zašle. Pri neobdržaní automatického e-mailu , je treba obratom kontaktovať JŠ Reboli na
info@reboli.sk
Registrácia na skúšku nie je podmienená účasťou na kurze v JŠ Reboli.
c) Registrácia kandidáta nadobúda definitívnu právoplatnosť až vtedy, keď uhradí plný poplatok za skúšku
do termínu uzávierky.
Na medzinárodné skúšky sa po prijatí prihlášky neposiela pozvánka na skúšku.
d) V deň konania skúšky je kandidát povinný dostaviť sa najneskôr 30 minút pred jej začiatkom spravidla 8:00 hod.
Kandidát sa musí preukázať osobným dokladom s aktuálnou fotografiou – občiansky preukaz / cestovný pas.
V prípade nepredloženia dokladu totožnosti alebo meškania nie je možné zúčastniť sa skúšky, poplatok za skúšku
sa v tom prípade nevracia.
e) Priebeh medzinárodných skúšok sa riadi Skúšobným poriadkom a Vykonávacími predpismi pre jednotlivé
medzinárodné skúšky, t.j. Goetheho inštitútu. / info na www.goethe.de pre danu skúšku/
https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/sk/Pruefungsordnung.pdf
https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/sk/Durchfuehrungsbestimmungen_B1.pdf
V prípade ak má kandidát špeciálne potreby je o tom nutné predložiť lekárske potvrdenie najneskôr do
termínu uzávierky prihlášok. Pri nesplnení tejto podmienky je riziko , že kandidát nebude môcť absolvovať
skúšku.

8.2. Odhlásenie z medzinárodnej skúšky
a) Je možné do 10 dní pred termínom písomnej časti, poplatok za skúšku bude vrátený po odrátaní správneho
poplatku vo výške 20% z poplatku za skúšku. Pri odstúpení kratšom ako 10 dní, najneskôr však 7 dní pred jej
termínom sa poplatok vráti po odpočítaní správneho poplatku vo výške 50% z poplatku za skúšku.
Neskoršie odhlásenie - poplatok sa nevracia.
b) Preloženie skúšky na iný termín do 14 dní pred termínom písomnej časti je možné, avšak iba raz. Odstúpenie od
skúšky po tejto dobe – vid bod Odhlásenie zo skúšky
c) V prípade neúčasti kandidáta na medzinárodných jazykových skúškach Goetheho inštitútu v predpísanom
termíne, nie je možné určiť náhradný termín a úhrada za skúšku sa nevracia, rovnako aj v prípade, že kandidát na
skúške neuspel, sa poplatok nevracia.
d) Po úspešnom zložení skúšky obdrží absolvent medzinárodný jazykový certifikát v lehote 4-5 týždňov od
vykonania skúšky.

8.3. Opakovanie skúšky
a) Nemodulové skúšky
Neúspech v niektorej z časti skúšky – písomnej alebo ústnej časti – celá skúška je považovaná za neúspešnú.
Celú skúšku je možné opakovať vcelku a bez obmedzenia. Opakovanie iba jednej časti skúšky nie je možné.
Poplatok je za opakovanie celej skúšky.
b) Pri modulovej skúške - možno opakovať neúspešný modul /moduly bez obmedzenia. Poplatok je za daný
modul / moduly.

9. Odstúpenie od zmluvy

Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít jazykového kurzu od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že tento študent svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, alebo zamestnancov a pedagógov Jazykovej školy alebo závažným spôsobom narúša priebeh jazykového kurzu. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti. V prípade akýchkoľvek sťažností zo strany študenta, je potrebné tieto bezodkladne nahlásiť písomnou formou osobne osobe zodpovedajúcej za chod školy, alebo listom na adresu Spoločnosti), najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia výučby. Za výučbu sa pre tento prípad považuje každá jednotlivá vyučovacia hodina. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

10. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

11. Ochrana osobných údajov

Podpisom prihlášky alebo jej odoslaním študent súhlasí s tým, aby boli jeho údaje v nej obsiahnuté Spoločnosťou ďalej spracované. Údaje budú spracované výlučne za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a taktiež na marketingové účely Spoločnosti. Údaje budú zničené a prestanú sa spracúvať ihneď, ako prestanú byt použiteľné na účel, na ktorý boli spracované. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môže študent za základe písomnej žiadosti kedykoľvek vziať späť. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti spracúvať tieto údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných povinností z tejto zmluvy a/alebo uplatňovanie si svojich práv z nej a zo vzťahov, ktoré vznikli na jej základe. Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom ochrane osobných údajov. Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály jemu poskytnuté zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv.

12. Zodpovednosť

Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov študenta súvisiacich s jazykovým kurzom. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu zásahu vyššej moci.

13. Špecifické ustanovenia

Študent sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Spoločnosti nebude kontaktovať lektora, hlavne pokiaľ ide o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Spoločnosti. Študent sa ďalej zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania jazykových kurzov. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je študent povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že výučba nebude riadne ukončená.
Reboli nezodpovedá za deti mimo určených časov konania kurzu. Deti vo veku 7-10 rokov nesmú opustiť budovu školy bez sprievodu. Rodič alebo ním písomne určená osoba musí dieťa vyzdvihnúť bezprostredne po ukončení kurzu.
Reboli nezodpovedá za deti mimo určených časov konania ich kurzu. Žiaci vo veku 11-17 rokov môžu po skončení kurzu opustiť budovu len ak s tým rodič vyjadril súhlas v prihláške.
Študenti vo veku 16-17 rokov môžu navštevovať kurz pre dospelých iba so súhlasom rodiča.

14. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za jazykový kurz uvedený na stránke http://www.reboli.sk., napríklad pri znížení stanoveného počtu žiakov zo skupiny 7-8 uchádzačov na 4-6, alebo pri individuálnej forme prípravy z troch na dvoch alebo jedného účastníka.