Štipendijný jazykový pobyt v SRN pre rok 2021

Štipendijný pobyt pre rok 2021 v spolupráci s Goetheho Inštitútom Mníchov získala od nás:

Dušan Šturek a vybral si Goetheho inštitút v Berlíne.

Štipendium zahŕňa

  • kurzový poplatok
  • ubytovanie
  • strava
  • poistenie
  • vreckové

Vyjadrenie študenta:
Predovšetkým sa chcem poďakovať jazykovej škole Reboli , Goetheho inštitútu Mníchov a Goetheho inštitútu Berlín, na ktorom som štipendijný jazykový pobyt absolvoval. Konkrétne som sa v júli 2021 zúčastnil 3-týždňového intenzívneho kurzu nemeckého jazyka na úrovni B2.3 v celkovom rozsahu 80-tich vyučovacích hodín v 10-člennej skupine s ľuďmi pochádzajúcimi od Panamy cez Taliansko až po Singapur.
Napriek vysokým očakávaniam ešte pred samotným uskutočnením kurzu môžem spokojne vyhlásiť, že to bola najlepšia a najkrajšia skúsenosť v mojom živote čo sa týka osvojenia si cudzieho jazyka. Už po krátkej dobe som na vlastnej koži cítil pozitívne dopady pobytu v hlavnom meste Nemecka. Nielen v rámci rozšírenia si slovnej zásoby, zlepšenia výslovnosti, ale aj schopnosti sa plynulejšie vyjadrovať v cudzom jazyku. Toto by bez zanietenia a ochoty pomôcť študentovi jazykovo rásť zo strany lektorov GI nebolo možné!
Samotné vyučovanie bolo veľmi atraktívne, miestami až tak, že pri vedení diskusií o aktuálnych témach sme často presiahli stanovený limit kurzu a skončili sme o niekoľko desiatok minút neskôr. Na začiatku kurzu sme sa mohli sami rozhodnúť na ktoré jazykové zručnosti by sme sa chceli zamerať. Dôraz bol kladený predovšetkým na tímovú prácu, kedy sme sa novo prebratú gramatiku a slovnú zásobu snažili vysvetľovať medzi sebou navzájom tak, aby sme na konci vedeli vecne konverzovať alebo interpretovať štatistiku k danej téme. Ďalším aspektom, ktorý ma veľmi pozitívne prekvapil bola komunikácia s lektormi aj mimo vyučovania. Predovšetkým cez pauzy medzi jednotlivými vyučovacími hodinami nám boli neustále k dispozícii a prezradili čo to aj z historického a kultúrneho hľadiska. Okrem iného mal kurz špecifický náboj, keďže sa jednalo o prvý prezenčný kurz po rok trvajúcom lockdowne v Belíne. Napriek tejto skutočnosti som prežil množstvo pekných chvíľ v rámci kultúrneho programu organizovaného GI, či už s lektormi alebo spolužiakmi aj z iných kurzových skupín. Pre každý týždeň bola v rámci kultúrneho programu vyhradená špecifická téma, ktorá vyvrcholila vždy v sobotu spoločným výletom, napríklad do susedného mesta Potsdam alebo poznávacou plavbou loďou naprieč Berlínom na rieke Spree.
Najväčším prínosom štipendijného pobytu bol pre mňa fakt, že po skončení výuky sa ešte len začínalo aplikovanie jazyka do praxe. Výbornou skúsenosťou v tomto smere bolo pre mňa ubytovanie u hosťovskej rodiny, spoločne strávené poobedia s ostatnými účastníkmi kurzu napríklad pri obede resp. sledovaní EM vo futbale alebo návštevy turistických pamiatok s nemeckým sprievodcom.

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať jazykovej škole Reboli a GI za poskytnuté štipendium, ktoré mi prinieslo jedinečný a nezabudnuteľný zážitok, pomohlo nadviazať nové kontakty v rámci celého sveta, oboznámilo ma s kultúrou krajiny a mentalitou jej obyvateľov.

Dušan Šturek


1-mesačný štipendijný jazykový pobyt v SRN pre rok 2017

1-mesačný štipendijný pobyt pre rok 2017 v hodnote cca 2200 eur v spolupráci s Goetheho Inštitútom Mníchov získala od nás:

Ing. Kristína Takácsová a vybrala si Goetheho inštitút v Duesseldorfe.

Štipendium zahŕňa

  • kurzový poplatok
  • ubytovanie
  • strava
  • poistenie
  • vreckové

Vyjadrenie študenta k pobytu:

Chcem vyjadriť poďakovanie Goetheho inštitutu Mníchov a jazykovej škole Reboli Košice za jedinečnú možnost zúčastniť sa 4-týždňového štipendijného pobytu v hodnote 2200 eur, a tým aj intenzívnej výučby nemčiny priamo v Goethe- Institut Düsseldorf v Nemecku.

Kurz splnil naplno moje očakávania a dopomohol mi zlepšiť sa v nemčine a obstáť v medzinárodnej jazykovej skúške GZ B2. Celkovo bol to nezabudnuteľný zážitok!
Páčila sa mi celkova organizácia a prístup Goetheho inštitútu, ktorý okrem kurzov ponúkal aj mimoštudijné aktivity, jeho zamestnanci boli vždy ochotní pomôcť a poradiť.
Za miesto mojho pobytu som si vybrala Düsseldorf, keďže je hlavným mestom regionu Severneho Porynia a Westfalska, a zároveň mestom módy a biznisu. Jeho výhodna poloha ponúka možnosť jednodňových výletov do blízkych miest - Bonn, Kolin, Essen, Aachen, aj Brüsel alebo Amsterdam.

Samotné kurzy su organizované buď doobeda lebo poobede, podľa jazykovej úrovne- denne 4 a 1/2 hodiny. Počas kurzu sme sa venovali každej oblasti – slovnej zásobe, gramatike, počúvaniu, písaniu a konverzácii. Samotná výučba je zaujmavá a podporuje rýchlejšie osvojenie si učiva priamo na hodinách rôznymi formami- konverzáciou so “spolužiakmi”, spoločným riešenim rôznych úloh alebo krátkymi prezentáciami.
Škola podporuje študentov v učení aj inými spôsobmi. Počas celého dňa bola k dispozicii knižnica- Mediothek, vybavená množstvom študijného materiálu, magazinmi, videami, PC s internetom. Zlepšovať nemčinu bolo možné aj počas doplnkových konverzačných hodín s lektormi. Kultúrne oddelenie- Kultis, organizovalo rôzne aktivity počas celého týždňa vrátane víkendov, napr. výlet na Drachenschloss, Minigolf, návštevu múzeí, kabaretné predstavenie alebo spoznávanie mesta Düsseldorf – Mediahafen-u a Altstadt-u. “Kurzistov” som mala možnosť spoznať každý štvrtok v Altstadt-e počas večerných stretnutí na tzv. Stammtisch-och, ako aj mesto Düsseldorf a nemeckú kultúru. Veľkou výhodou bolo ubytovanie v hosťovskej rodine, vďaka ktorej som spoznala bližšie mentalitu ľudí, ich spôsob života a tradície a aj takto konverzáciou si cibrila nemčinu.

Na záver

ĎAKUJEM Goethe-Institut Mníchov a jazykovej škole Reboli za poskytnuté šipendium, ktoré mi dopomohlo zlepšit si nemčinu, získať nové kontakty a za nezabudnutelné dojmy a zážitky!


1-mesačný štipendijný jazykový pobyt v SRN pre rok 2014

1-mesačný štipendijný pobyt pre rok 2014 v spolupráci s Goetheho Inštitútom Mníchov získal od nás:

Matej Šavlík - jazyková úroveň B1, miesto- GI Schwäbisch Hall

Vyjadrenie študenta k pobytu:

Na úvod tohto príspevku by som sa chcel poďakovať Goetheho Inštitútu a jazykovej škole Reboli za jedinečnú príležitosť, ako si zlepšiť úroveň znalosti nemeckého jazyka, nadviazať nové kontakty a priateľstvá. Chcel by som v krátkosti zhrnúť, ako prebiehal môj takmer štvortýždňový, pobyt v Nemecku.

Bol som v mestečku Schwäbisch Hall, v spolkovej krajine Baden Württemberg.

Nachádza sa tu jeden z najstarších Goetheho Inštitútov v Nemecku a ja osobne si myslím, že aj najlepších, a to z toho dôvodu, že je to malé mesto a obyvatelia tohto mesta žijú pre účastníkov jeho kurzov. Všetci sú tu nesmierne otvorení a priateľskí a vždy ochotní pomôcť a poradiť.

S priebehom vyučovania som bol tiež veľmi spokojný, pretože sme sa venovali všetkým oblastiam jazyka, od gramatiky, cez písanie a počúvanie, až po samotnú komunikáciu. A čo je hlavné, rozšíril som si svoju slovnú zásobu. Prešli sme celú jednu knihu a mnoho som sa naučil. Mojou výhodu bolo, že som býval v rodine a nie na internáte, a tak som sa mohol učiť jazyk aj od mojej hosťovskej rodiny a zároveň spoznávať aj reálny život v Nemecku.

Vyučovanie prebiehalo od 8:15 ráno až do 13:00, poobede bol stále v ponuke pestrý program z Kunst und Freizeit Büro. Mal som možnosť zúčastniť sa rôznych výletov, prehliadok mesta, jeho múzeí a galérií, a jazyk „trénovať“ aj na rôznych medzinárodných párty. Počas môjho pobyt prebiehal Goethe Sommerfest, tento festival sme v podstate vytvorili my, účastníci kurzu. Keďže nás tam bolo okolo 153 z viac než 53 krajín, tento festival bol veľmi pestrý a všetkým, ktorí sa ho zúčastnili, či už účinkujúcim alebo divákom, sa veľmi páčil.

Chcem ešte raz vyjadriť vďaku Goethemu Inštitútu a Reboli za poskytnuté štipendium a za túto jedinečnú možnosť ako si zlepšiť jazykové vedomosti, ale aj spoznať nových ľudí, krajinu či kultúru. S niektorými účastníkmi ako aj organizátormi som zostal v kontakte a takisto aj s mojou hosťovskou rodinou.